EPV0076_v_h.jpg      Darjeeling monkey heedless of Buddha's words